مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

  Journal of Kerman University of Medical Sciences 
English  
دوره 4، شماره 2، بهار 1376
1 از 7 بعدي »»

بررسي سير رشد نوزادان رسيده كرماني در نخستين ماه زندگي
اكبر احمدي، محسن جانقرباني

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: تاریخ اصلاح: تاریخ تایید :

چكيده:
هدف اين بررسي تعيين رشد فيزيكي نوزادان رسيده سالم در نخستين ماه زندگي است. براي اين منظور وزن، قد، دور سر، دور سينه و دور بازوي 789 نوزاد يك قلوي سالم رسيده كرماني در بدو تولد و روزهاي دهم و سي ام زندگي اندازه گيري شد. در بدو تولد متوسط وزن، قد و دور سر نوزادان پسر به طور معني داري بيش از نوزادان دختر بود (P<0.001). در ده روزگي ميانگين (انحراف معيار)، افزايش وزن، قد، دور سر، دور سينه و دور بازو به ترتيب 166.6 (137.7) گرم، 0.9 (0.7)، 0.7 (0.3)، 0.8 (0.6) و 0.2 (0.4) سانتي متر بود. 9.9% نوزادان در ده روزگي كاهش وزن داشتند. در سي روزگي ميانگين (انحراف معيار) افزايش وزن 736.6 (264) گرم و ميانگين (انحراف معيار) افزايش قد، دور سر، دور سينه و دور بازو به ترتيب 3.1 (1.3)، 2.4 (0.9)، 3.1 (1.2) و 1.3 (0.6) سانتي متر بود. بين تغذيه با شير مادر و افزايش وزن تا ده روزگي رابطه معني داري مشاهد گرديد (P<0.001). همبستگي معني دار شديدي (P<0.001) بين قد، دور سينه و دور سر با وزن موقع تولد وجود داشت كه حداكثر اين همبستگي در مورد دور سينه (r=0.77)، قد (r=0.73) و دور سر (r=0.07) مشاهده شد. تحليل رگرسيون چندتايي قدم به قدم تاثير مثبت معني دار سن آبستني، جنس نوزاد، شاخص توده بدن مادر، سن مادر، نوع زايمان و تغذيه با شير مادر را بر متوسط افزايش برخي از پارامترهاي تن سنجي در ده روزگي و يا سي روزگي نوزادان نشان داد. در مقايسه با معيارهاي مركز ملي آمار بهداشتي ايالات متحده (NCHS)، صدك هاي وزن، قد و دور سر نوزادان كرمان پايين تر از نوزادان آمريكايي است و نيازمند تعيين معيارهاي رشد مرجع در سطح كشور مي باشد.

كلمات كليدي: نوزاد، رشد، شاخص هاي تن سنجي، كرمان


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute