مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

  Journal of Kerman University of Medical Sciences 
English  
دوره 9، شماره 4، پاييز 1381
«« قبلي 6 از 9 بعدي »»

تعيين سن حاملگي بر اساس اندازه گيري طول استخوان اسكاپولا به وسيله سونوگرافي
فرناز فهيمي، محمد آرش رمضاني

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: تاریخ اصلاح: تاریخ تایید :

چكيده:
يكي از اهداف اساسي مراقبت هاي دوران بارداري، تخمين سن حاملگي است. بيشترين پارامترهايي كه جهت ارزيابي رشد جنين و تخمين سن حاملگي در سونوگرافي استفاده مي شوند، قطر بين آهيانه اي (BPD)، طول فمور (FL) و قطر دور شكم (AC) مي باشد. اين مطالعه مقطعي جهت تعيين ارزش اندازه گيري طول اسكاپولا (SL) به وسيله سونوگرافي براي تخمين سن و رشد جنين بر روي 220 خانم حامله تك قلو با سن حاملگي بين 40-16 هفته با اندازه گيري چند پارامتر فوق طراحي شد. همبستگي معني داري بين طول اسكاپولا و سن حاملگي وجود داشت (P?0.001 و r=0.974). همچنين همبستگي بين سن حاملگي و BPD شامل (P?0.001 و r=0.974) و AC شامل (P?0.001 و r=0.967) و FL شامل (P?0.001 و r=0.966) وجود داشت. مدل رگرسيون خطي معادله پيشگويي كننده ذيل را براي سن حاملگي از روي طول اسكاپولا نشان داد. GA(week)=0.998 SL(mm)+0.985. داده هاي اين مطالعه نشان داد كه اندازه گيري طول اسكاپولا به وسيله سونوگرافي پارامتر ارزشمندي براي ارزيابي رشد جنين مي باشد.

كلمات كليدي: اسكاپولا، اولتراسونوگرافي، سن حاملگي، جنين


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute