مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

  Journal of Kerman University of Medical Sciences 
English  
دوره 17، شماره 1، زمستان 1388
«« قبلي 2 از 12 بعدي »»

شناسايي يك كانون جديد ليشمانيوز پوستي نوع شهري در بخش دهبكري، شهرستان بم در استان كرمان، جنوب‌شرقي ايران،1387
سميه پوراسماعيليان، ايرج شريفي، محمدرضا افلاطونيان، رضا فتوحي اردكاني، محمد ميرزايي، محمد براتي

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: تاریخ اصلاح: تاریخ تایید :

چكيده:
مقدمه: ليشمانيوز پوستي هنوز يكي از مشكلات بهداشتي جهان من‌‌جمله ايران بوده كه در سال‌هاي اخير به‌طور قابل‌توجهي افزايش يافته‌است. هدف از اين مطالعه، شناسايي يك كانون جديد از ليشمانيوز پوستي نوع شهري در روستاهاي شهرستان بم طي سال‌هاي بعد از زلزله مي‌باشد.
روش: اين مطالعه در پي گزارش مسئولين بهداشتي در تابستان 1387 در بخش دهبكري از شهرستان بم جهت تعيين اپيدميولوژي و گونه عامل ليشمانيوز پوستي، انجام گرديد.
يافته‌ها: جمعاً 3884 نفر شامل 1913 نفر (3/49%) مؤنث و 1971 نفر (7/50%) مذكر از نظر وجود ضايعه فعال يا اسكار سالك مورد معاينه پزشكي قرار گرفتند. شيوع كلي آلودگي 3/5%، در جنس مؤنث 3/6% و در جنس مذكر 3/4% بود، كه هيچ‌گونه اختلاف آماري معني‌داري بين دو جنس مشاهده نشد. بيشترين آلودگي (3/9%) در گروه سني زير 10 سال و كمترين آن (9/2%) در گروه سني 30-21 سال ديده شد. شيوع آلودگي به‌طور معني‌داري در اهالي بومي (1/4%) بيشتر از افراد غيربومي (1/1%) بود (001/0>P). بيشتر ضايعات در صورت (47%)، دست (34%)، پا (9%)، نقاط ديگر (10%) و اكثر آنها تك زخم (78%) بودند. بيماري به‌تدريج بعد از زلزله سال 1382 در اين روستاها بروز نموده، ولي بيشتر موارد طي سال 1385 روي داده است. روش PCR، گونه انگل عامل ليشمانيوز پوستي 26 ايزوله مورد بررسي در اين منطقه روستايي را، ليشمانيا تروپيكا مشخص نمود.
نتيجه‌گيري: تمامي موارد بيماري در سال‌هاي بعد از زلزله، همزمان با بروز اپيدمي بيماري در شهر بم، به لحاظ تردد و استفاده بيشتر اهالي از اين منطقه خوش آب و هوا و ييلاقي، روي داده است.

كلمات كليدي: ليشمانيوز پوستي، اپيدميولوژي، بم


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute